Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

I.Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Alexandra Tkáčová - Viridia  IČO 47046635 DIČ 1085414924 IČ DPH SK1085414924 so sídlom Za parkom 999/5,95115 Mojmírovce (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:  

     Adresa: Za parkom 999/5, 95115 Mojmírovce
     Email: viridiaobchodik@gmail.com
     Telefón: 0948436343

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa  § 13 ods. 1 písm. b) GDPR,

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (SPS a GLS ) 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
 • účtovná firma

 

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám ( Google - gmail.com )

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,

 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.