Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a predávajúci internetového obchodu www.viridia.eu

Alexandra Tkáčová - Viridia

Za parkom 999/5

951 15 Mojmírovce, Slovensko

+421 948 43 63 43  ( volať len vo vyhradených hodinách ) 

Pondelok - piatok :10:00 - 16:00 

IČO : 47046635

DIČ : 1085414924

IČ DPH : SK1085414924

 

Číslo účtu ( ČSOB banka ) : SK73 7500 0000 0040 1755 2686

SWIFT : CEKOSKBX

 

Číslo účtu  ( 365 banka ) : SK37 6500 0000 0036 5233 7681
 
SWIFT : POBNSKBA

 

Číslo živn.registra: 430-42938, okresný úrad Nitra

Zákazník odoslaním svojej objednávky prijíma a uznáva podmienky predaja a dodania objednaného tovaru. Všetky odoslané objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába, nie je skladom , alebo sa výrazne zmenila jeho cena. Ceny uvedené pri každom produkte sú konečné a uvedené bez dopravy .

Sme platcami DPH 

V prípade ak preferujete platbu online kartou, navštívte našu stránku www.boemikozmetika.sk

 

1) Potvrdenie objednávky 

Každá odoslaná objednávka je potvrdená e-mailom na adresu uvedenú v dodacích údajoch. Doručením tohto e-mailu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.V prípade, že potvrdzujúci e-mail neobdržíte, nebola pravdepodobne objednávka odoslaná správne.

 

2) Zrušenie objednávky 

Zákazník má právo objednávku stornovať do 12 hodín od odoslania. 

 

3) Spôsob doručenia 

Tovar zasielame prostredníctvom GLS a SPS služby na dobierku, resp. bez dobierky platbou vopred na účet. 

 

 

4) Dodacia lehota 

Vaša objednávka bude spracovaná a tovar odoslaný v priebehu 1 až 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom môže prísť k omeškaniu v závislosti od času prijatia platby. 

 

5) Reklamácie 

V prípade, ak Vám bude balík doručený s viditeľným poškodením, nepreberajte ho od prepravcu. Na neskoršie reklamácie vzniknuté poškodením tovaru nebude prihliadnuté. Reklamácie ohľadom kompletnosti dodávky, alebo kvality doručeného tovaru akceptujeme najneskôr nasledujuci deň po doručení , preto odporučame hneď po doručení si tovar vizuálne skontrolovať. Po uznaní reklamácie, budete vyzvaní k doručeniu reklamovaného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu. Tovar nezasielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Čiastka zodpovedajúca cene reklamovaného tovaru Vám bude zaslaná na uvedený bankový účet alebo riešená výmenou tovaru,po dohode so zákazníkom.  

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu www.viridia.eu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 3. Po predchádzajúcom dohovore emailom pošlite tovar na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku.Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamačný formulár si môžte stiahnuť tu : reklamačný formulár. Reklamáciu zasielajte cez Poštu. 
 4. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 5. Vybavenie reklamácie  nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 6. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 • a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 3. Kontakt Alexandra Tkáčová - Viridia, Za parkom 999/5, 95115 Mojmírovce , viridiaobchodik@gmail.com

 

6) Vrátenie tovaru  - odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo do 14 dní vrátiť tovar ( odstúpenie od zmluvy )  späť bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Po predchádzajúcom dohovore ( mailom ) pošlite tovar späť spolu s daňovým dokladom , ale nie na dobierku. Po doručení a kontrole tovaru Vám zašleme čiastku odpovedajúcu platbe, ktorú sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov na Vami uvedený bankový účet najneskôr do 14 dní. 

Adresa na vrátenie tovaru : 

Alexandra Tkáčová - Viridia

Za parkom 999/5

95115 Mojmírovce , Slovensko

Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám zašleme na e-mail, po Vašej žiadosti, alebo si ho môžete stiahnuť tu : formular_na_odstupenie_od_zmluvy

Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru.

 

7) Ochrana osobných údajov 

I.Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Alexandra Tkáčová - Viridia  IČO 47046635 DIČ 1085414924 IČ DPH SK1085414924 so sídlom Za parkom 999/5,95115 Mojmírovce (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:  

     Adresa: Za parkom 999/5, 95115 Mojmírovce

     Email: viridiaobchodik@gmail.com

     Telefón: 0948436343

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 3. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa  § 13 ods. 1 písm. b) GDPR,

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 GDPR.
 2. Doba uchovávania osobných údajov
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy ( SPS a GLS )
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu. 
 • účtovná firma

 

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám ( Google - gmail.com ) 
 2. Vaše práva
 3. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

8) Orgán kontroly 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj.

Adresa : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24

 

9) Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na viridiaobchodik@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10) Zásady používania súborov cookie

Čo sú súbory Cookies?

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa pri návšteve webových stránok stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sa súbory Cookies zasielajú späť. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie užívateľa. Užívateľ nie je na základe takto poskytnutých informácií priamo identifikovateľný.

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch Cookies nájdete na stránkach Wikipédie.

Prečo používame súbory Cookies?

Súbory Cookies používame za účelom prispôsobenia našej ponuky Vaším potrebám.

Súbory Cookies pomáhajú napr.:

- pri načítavaní našich webstránok, ktoré sa Vám pri ďalšej návšteve načítavajú rýchlejšie, 

- pri správnej funkčnosti našich webstránok, aby ste mohli dokončiť proces nákupu čo najjednoduchšie,

- pri zapamätaní Vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich na rovnakom zariadení nemusel opakovane zadávať

- pri online chat-e cez Smartsupp

Ako zakázať používanie súborov Cookies?

Pomocou nastavení Vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce súbory Cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať súbory Cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo Vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete súbory Cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok.

 

11) Záverečné ustanovenie 

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich.